Competities & Tornooien

C – ALGEMEEN REGLEMENT BETREFFENDE  COMPETITIES EN TORNOOIEN – Update: 06 SEP 2023
1- ALGEMEEN:
1°  De vaste activiteiten van de club bestaan tijdens het seizoen normaal uit;
1 –  Het clubkampioenschap
2 –  Beker van SKD-Z
3 –  Het tornooi “ Raoul Heyndrickx “
4 –  Het Rapid tornooi
5 –  Snelschaken
6 –  Simultaan schaken
7 – Neventornooi
De startdata van alle activiteiten zullen tijdig aan de leden worden meegedeeld.

2°  Behalve wat de rubrieken 4 – 5 – 6 betreft, bedraagt het tempo van alle partijen
90 minuten k.o. per speler.
Wijzigingen aangaande het speeltempo worden op de algemene vergadering ter
stemming voorgelegd.
Met een meerderheid van 50 % + 1 stem van de aanwezigen kan het speeltempo
worden gewijzigd.
3°  Wat het Beker-, het Neventornooi en Clubkampioenschap betreft mag geen enkele speler
2 officiële partijen op één dag betwisten.

4°  Er is algemeen rookverbod behalve in de daarvoor voorziene ruimte.

5°  Na elke gespeelde partij worden de schaakstukken terug op het bord gezet
in de beginstand.

6° Vanaf het begin der partijen tot het einde van de laatst aan de gang zijnde partij dient de stilte bewaard te worden !!
GSM’s moeten uitgeschakeld of in stille modus gezet worden.

7°  Voor alle andere punten die niet in onderhavig reglement voorzien zijn,
zijn de algemeen heersende spelregels van het FIDE-reglement van kracht.

8°  Door hun deelname verklaren de leden zich akkoord met onderhavig reglement.

9° De leden die niet fysiek boven in de zalen kunnen spelen hebben de toelating om beneden te spelen.

2-  HET CLUBKAMPIOENSCHAP:

1°  Vóór de start van het clubkampioenschap zal het competitiereglement vastgelegd worden.

2°  Het aantal reeksen en het aantal spelers per reeks is afhankelijk van het aantal inschrijvingen voor het CK.

3°  De reeksen worden gemaakt aan de hand van de laatste RDZ update voorafgaande aan de start van het CK.

Nieuwe leden krijgen een RDZ en worden volgens deze waarde ingepast in een reeks.
De eindstand van de competitie kan aanleiding geven tot promotie.

Dit wil zeggen dat een speler die eerste in zijn reeks eindigt het recht heeft om in een hogere reeks te gaan spelen, indien hij niet reeds in die hogere reeks terecht komt via zijn behaalde RDZ.
4°  Promovendi mogen echter wel van hun recht tot promotie afzien. In dit geval zullen zij starten in de reeks waarin ze het vorige seizoen kampioen speelden.

Ze zullen evenwel niet terug kampioen kunnen worden in het volgende seizoen.

Indien ze als eerste in de reeks zouden eindigen krijgt de tweede de kampioenstitel.

Een speler kan, om een gegronde reden vragen om in een lagere, of hogere reeks te spelen. Het bestuur overlegt en beslist hierover.

5°  Indien een speler zich terugtrekt in de loop van het seizoen of indien hij op het
einde van het seizoen zijn programma slechts gedeeltelijk heeft afgewerkt, worden
de reeds behaalde resultaten behouden van een volledige ronde.
De resterende partijen worden geschrapt. Indien er geen volledige ronde werd
afgewerkt, worden alle reeds geboekte uitslagen geannuleerd en het klassement
zal overeenkomstig worden aangepast.
Ongeacht deze terugtrekking al dan niet definitief is wordt de betrokken speler het volgende seizoen in een lagere reeks ondergebracht.

6°  Elke reeks heeft één kampioen.
Voor de scheiding van de spelers die gelijk eindigen telt eerst het onderlinge
resultaat. Als tweede parameter wordt het Sonneborn-Berger systeem gehanteerd. Uiteindelijk wordt als derde parameter de speler met de laagste RDZ bevoordeeld.
De RDZ waarmee het CK is gestart telt hiervoor.
De kampioen in reeks 1 is clubkampioen en wordt gehuldigd tijdens de Algemene
vergadering (A.V.)

7°  Een speler die één seizoen inactief is behoudt zijn rechten.
Hij of zij die meerdere seizoenen inactief is, zal bij terugkeer beoordeeld
worden en mogelijk een andere RDZ krijgen.

8°  Na het beëindigen van de partij dient het uitslagbriefje, ingevuld door de winnaar, bij remise door zwartspeler, bezorgd aan de tornooileider.
Het briefje moet in de daartoe bestemde bus gedeponeerd te worden.
Bij ontstentenis hiervan wordt de partij als niet  gespeeld beschouwd.

9°  De spelleider maakt half jaarlijks een kalender op waarbij voldoende inhaaldagen voorzien worden.  Als een speler, een door de kalender voorziene partij niet kan betwisten moet hij dit op voorhand verwittigen aan de spelleider en zijn tegenspeler , ten laatste dinsdagavond voor 20 uur.
Als men niet verwittigd heeft verliest men met forfait, ook op inhaaldagen.
Drie forfaits (onaangekondigd niet komen spelen) betekent de uitsluiting uit de
competitie.
Achterstallige partijen moeten zo vlug mogelijk gepeeld worden, de spelleider
maakt hiervoor de planning.
Ingeval van plots belet op de speeldag zelf kan men naar het lokaal van ROYAL ESSO Club bellen op het nummer 03/ 321.48.57
Elke speler kan per ronde uitstel van spelen krijgen, voor zover de speler
gedurende de speelronde nog vrije inhaaldagen heeft.
Zijn de uitstelmogelijkheden opgebruikt dan wordt de partij door hem als verloren beschouwd bij verwittiging aan de spelleider en als forfait bij niet verwittiging.
Alleen bij gevallen van heirkracht (ziekte, hospitalisatie en ongeval)
kan hiervan nog afgeweken worden.
De eindwinnaar van de eerste reeks wordt op de algemene vergadering als
clubkampioen gehuldigd.

10° Teneinde een goed spelverloop te verzekeren kan de spelleider ten allen tijde wijzigingen in de kalender doorvoeren.

11° Alle geschillen welke zich tijdens de partij zouden kunnen voordoen dienen
onmiddellijk aan de spelleider te worden gemeld die dan als scheidsrechter optreedt en een beslissing treft.
Indien een speler zich bij de getroffen beslissing niet wenst neer te leggen kan hij
hiertegen schriftelijk beroep aantekenen bij de voorzitter en dit binnen
de acht dagen na de gespeelde partij in kwestie.
De voorzitter legt dan de betwiste partij voor aan het bestuur, dat uiteindelijk
een bindende uitspraak zal doen.

12°  Een speler die meent aanspraak te maken op een bepaald punt van het reglement
moet dit kunnen aantonen met zijn notatieblad. Men is niet verplicht notities te nemen.

13°  De partijen moeten aanvangen uiterlijk om 14:15. Op dat moment mag  de
klok gestart worden. Als de tegenspeler om 14 uur 45 niet aanwezig is hoeft de partij niet gespeeld te worden maar wordt forfait of verloren gegeven.

14°  De voorlopige rangschikkingen en de vorige week geboekte uitslagen
kunnen wekelijks geraadpleegd worden.

15°  Teneinde een goed spelverloop te verzekeren kan de spelleider ten allen tijde  wijzigingen in de kalender doorvoeren.

16°  Er zijn geen voorbehouden plaatsen in ons clublokaal. In geval men niet tot een akkoord komt beslist de tornooileider.

17° Indien door onvoorziene omstandigheden het CK niet volledig kan worden
afgewerkt, dan blijft de bereikte rangschikking op de laatst voorziene inhaaldag
tevens de eindrangschikking van het CK. Dit indien er 50% of meer van de te
spelen partijen werd gespeeld in de desbetreffende reeks.
Indien er minder dan 50% van de partijen werd gespeeld dan worden in die reeks alle
wedstrijden nietig verklaard. Dan is er geen kampioen en zijn er geen promovendi of
dalers in die reeks.

3- BEKER van SKD-Z:


1°  De speelwijze van het bekertoernooi, al of niet in poules of onmiddellijk knockoutfase, wordt tijdig bekend gemaakt.
2° Het tempo is  net als bij het clubkampioenschap 90 min. KO.

3° Voor  Knock Out-fase worden speler en tegenspeler bepaalt door loting.

4° Vóór het begin van de partij wordt de kleur geloot.

5° In geval van remise wordt er één blitzpartij  (5 min. KO) gespeeld met de
andere  kleur. Indien er nog geen winnaar  is  wordt er verder geblitzt met wisselende kleur tot er een winnaar  is.

6° Wanneer een winnaar in de “knock out”-fase zijn volgende partij niet kan spelen, wordt de kans geboden aan zijn verliezer om door te gaan.
4- HET PROPAGANDATORNOOI “ Raoul Heyndrickx “:
1° Het tornooi wordt gespeeld over zeven  ronden volgens het Zwitsers systeem.

2° Voor de scheiding van de spelers die gelijk eindigen telt eerst het onderlinge resultaat. Als tweede parameter wordt het Sonneborn-Berger systeem gehanteerd. Uiteindelijk wordt als derde parameter de speler met de laagste RDZ bevoordeeld.
3° Prijzen worden voorzien voor de deelnemers die minimum 5 partijen
hebben gespeeld in dit tornooi.
5-  SNELSCHAAK EN RAPID – TORNOOI:

1° Het tempo van het snelschaaktornooi is 5 min/speler en het  aantal, partijen is nader te bepalen.

2° Het Rapid toernooi wordt gedurende 3 woensdagen gespeeld.
Er worden vier partijen per dag gespeeld met een tempo van 15 minuten. Hier speelt men eveneens volgens het Zwitsers systeem.

6- SIMULTAAN SCHAKEN:
1°  Hieraan kan enkel deelgenomen worden door aangesloten leden.
2°  Het bestuur beslist welke speler de simultaan zal geven.
3°  De kosten worden gedragen door de club.
4°  In principe kunnen 20 leden deelnemen aan de simultaan.

7-  NEVENTORNOOI:

1°  Elk clublid kan deelnemen aan deze competitie.

2°  Start op dezelfde dag als de de Algemene Vergadering en eindigt een week voor
de Algemene Vergadering van het volgende schaakseizoen.

3° Elke speler kan maximum 2x tegen eenzelfde tegenstander spelen. De eerste
partij wordt de kleur geloot, de tweede partij wordt met wisselende kleur gespeeld.

4°  De spelregels van het Neventornooi worden jaarlijks vóór de start van deze
competitie medegedeeld.

5°  Uitslag wordt doorgegeven aan de tornooileider op een uitslagenformulier,
met de duidelijk vermelding van “Neventornooi”.

6°  Er kan slechts 1 match per dag gespeeld worden.

7°  De spelers die aan het neventornooi wensen deel te nemen, melden zich telkens
aan bij de tornooileider of vervanger, die de wedstrijden coördineert.

8-  RATING DEURNE-ZUID:
1°  De Rating Deurne Zuid, afgekort RDZ is een getal, vergelijkbaar met ELO.
De RDZ is uniek en enkel te gebruiken in SK Deurne Zuid. Er is geen enkel verband met enige andere vereniging of verbond.

2° Elke speler van SKD-Z heeft een RDZ.
Een nieuwe speler wordt een RDZ toegewezen aan de hand van een bestaande ELO,
of door vergelijking van zijn sterkte in andere competities, of door een aantal proefpartijen te spelen.

3° De RDZ van alle spelers wordt om de 3 maanden geüpdatet, hetzij 1 januari,
1 april, 1 juli en 1 oktober.

4° Voor de berekening van de updates worden alle gespeelde partijen in aanmerking genomen, behalve blitz en rapid. De berekening gebeurt door de sportleider, dewelke ten allen tijde hierover kan bevraagd worden.

5° De RDZ wordt gebruikt voor de samenstelling van de reeksen van het clubkampioenschap en de poules van het bekertoernooi, en kan ook gebruikt worden als parameter bij ex-aequo’s.

                                                     -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-