Competities & Tornooien

C – ALGEMEEN REGLEMENT BETREFFENDE  COMPETITIES EN TORNOOIEN
1°  De vaste activiteiten van de club bestaan tijdens het seizoen normaal uit;
1 –  Het clubkampioenschap
2 –  Het  bekertornooi
3 –  Het tornooi “ Jef Torfs “
4 –  Het Rapid tornooi
5 –  Snelschaken
6 –  Simultaan schaken
7 – Neventornooi
De startdata van alle activiteiten zullen tijdig aan de leden worden meegedeeld.
2°  Behalve wat de rubrieken 4 – 5 – 6 betreft, bedraagt het tempo van alle partijen 90 minuten k.o. per speler.
Een digitale schaakklok biedt echter meer mogelijkheden betreffende het speeltempo.
Wijzigingen aangaande het speeltempo worden op de algemene vergadering ter
stemming voorgelegd.
Met een meerderheid van 50 % + 1 stem van de aanwezigen kan het speeltempo
worden gewijzigd.

3°  Wat het Beker-, het Neventornooi en woensdag competitie betreft mag geen enkele speler 2 officiële partijen op één dag betwisten.
4°  Er is algemeen rookverbod behalve in de daarvoor voorziene ruimte.
5°  Na elke gespeelde partij worden de schaakstukken terug op het bord gezet
in de beginstand.
6°  Voor alle andere punten die niet in onderhavig reglement voorzien zijn,
zijn de algemeen heersende spelregels van het FIDE-reglement van kracht.
7°  Door hun deelname verklaren de leden zich akkoord met onderhavig reglement.
8° De leden die niet fysiek boven in de zalen kunnen spelen hebben de toelating om beneden te spelen.

2-  HET CLUBKAMPIOENSCHAP:
1°  De eindstand van de competitie geeft aanleiding tot promotie en degradatie.

2°  Vóór de start van het clubkampioenschap zal het competitiereglement vastgelegd worden.
Het aantal deelnemers per reeks, de competitievorm, het aantal
stijgers en dalers wordt in dit reglement opgenomen.
De competitiemodaliteiten kunnen verschillen per reeks.
De spelleider behoudt de eindbeslissing over de samenstelling van de reeksen.
Hij kan op een gemotiveerde basis een speler in een voor hem geschikte reeks inpassen.
Dit geldt zowel voor een nieuwe of reeds actieve clubspeler.

3°  Nieuwe leden starten in principe in de laagste reeks. Wenst een nieuwe speler echter onmiddellijk in een hogere reeks te starten, moet hij hiervoor schriftelijk de toelating vragen aan het bestuur met opgave van redenen, (elo-punten, resultaten vorige club ….) Het bestuur beslist in welke reeks de nieuwe spelers mogen opgesteld worden.

4°  Indien een speler zich terugtrekt in de loop van het seizoen of indien hij op het
einde van het seizoen zijn programma slechts gedeeltelijk heeft afgewerkt, worden
de reeds behaalde resultaten behouden van een volledige ronde.
De resterende partijen worden geschrapt. Indien er geen volledige ronde werd
afgewerkt, worden alle reeds geboekte uitslagen geannuleerd en het klassement
zal overeenkomstig worden aangepast. Ongeacht deze terugtrekking al dan niet
definitief is wordt de betrokken speler op het einde van het seizoen als eerste
daler beschouwd.

5°  Voor de scheiding van de spelers die gelijk eindigen: Hier telt eerst het onderlinge
resultaat. Is dit gelijk dan telt het resultaat tegen de eerst geklasseerde speler.
Is dit eveneens gelijk telt het resultaat tegen de tweede, derde enz. tot er
een verschil is.
6°  Een speler die één seizoen inactief is behoudt zijn rechten.
 Hij of zij die meerdere seizoenen inactief is, zal aantreden in een lagere reeks dan
deze waarin hij of zij zou gespeeld hebben ware er geen onderbreking geweest.
7°  Na het beëindigen van de partij dient het uitslagbriefje, ingevuld door de winnaar, bij remise door zwart.
Het briefje moet in de daartoe bestemde bus gedeponeerd te worden.
Bij ontstentenis hiervan wordt de partij als niet  gespeeld beschouwd.
8°  De spelleider maakt half jaarlijks een kalender op waarbij voldoende inhaaldagen voorzien worden.  Als een speler, een door de kalender voorziene partij niet kan betwisten moet hij dit op voorhand verwittigen aan de spelleider en zijn tegenspeler , ten laatste dinsdagavond voor 20 uur.
Als men niet verwittigd heeft verliest men met forfait, ook op inhaaldagen.
Drie forfaits (onaangekondigd niet komen spelen) betekent de uitsluiting uit de
competitie.
Achterstallige partijen moeten zo vlug mogelijk gepeeld worden, de spelleider
maakt hiervoor de planning.
Ingeval van plots belet op de speeldag zelf kan men naar het lokaal van ROYAL ESSO Club bellen op het nummer 03/ 321.48.57
Elke speler kan per ronde uitstel van spelen krijgen, voor zover de speler
gedurende de speelronde nog vrije inhaaldagen heeft.
Zijn de uitstelmogelijkheden opgebruikt dan wordt de partij door hem als verloren beschouwd bij verwittiging aan de spelleider en als forfait bij niet verwittiging.
Alleen bij gevallen van heirkracht (ziekte, hospitalisatie en ongeval)
kan hiervan nog afgeweken worden.
De eindwinnaar van de eerste reeks wordt op de algemene vergadering als
clubkampioen gehuldigd.
9° Alle geschillen welke zich tijdens de partij zouden kunnen voordoen dienen
onmiddellijk aan de spelleider te worden gemeld die dan als scheidsrechter optreedt en een beslissing treft.
Indien een speler zich bij de getroffen beslissing niet wenst neer te leggen kan hij
hiertegen schriftelijk beroep aantekenen bij de voorzitter en dit binnen
de acht dagen na de gespeelde partij in kwestie.
De voorzitter legt dan de betwiste partij voor aan het bestuur, dat uiteindelijk
een bindende uitspraak zal doen.

10°  Een speler die meent aanspraak te maken op een bepaald punt van het reglement
moet dit kunnen aantonen met zijn notatieblad. Men is niet verplicht notities te nemen.

11°  De partijen moeten aanvangen uiterlijk om 14:15. Op dat moment mag  de
klok gestart worden. Als de tegenspeler om 14 uur 45 niet aanwezig is hoeft de partij niet gespeeld te worden maar wordt forfait of verloren gegeven.

12°  De voorlopige rangschikkingen en de vorige week geboekte uitslagen
kunnen wekelijks geraadpleegd worden.

13°  Teneinde een goed spelverloop te verzekeren kan de spelleider ten allen tijd
wijzigingen in de kalender doorvoeren.

14°  Er zijn geen voorbehouden plaatsen in ons clublokaal. In geval men niet tot een akkoord komt beslist de tornooileider.

15° Indien door onvoorziene omstandigheden het CK niet volledig kan worden
afgewerkt, dan blijft de bereikte rangschikking op de laatst voorziene inhaaldag
tevens de eindrangschikking van het CK. Dit indien er 50% of meer van de te
spelen partijen werd gespeeld in de desbetreffende reeks.
Indien er minder dan 50% van de partijen werd gespeeld dan worden in die reeks alle
wedstrijden nietig verklaard. Dan is er geen kampioen en zijn er geen promovendi of
dalers in die reeks.

3- HET BEKERTORNOOI
1°  De speelwijze van bekertornooi wordt bekend gemaakt op het inschrijvingsformulier.

2° Het tempo is  net als bij het clubkampioenschap 90 min. KO.
3° Voor  Knock Out-fase worden speler en tegenspeler bepaalt door loting.
4° Vóór het begin van de partij wordt de kleur geloot.
5° In geval van remise wordt er één blitzpartij  (5 min. KO) gespeeld met de
andere  kleur. Indien er nog geen winnaar  is    wordt er verder geblitzt met wisselende kleur tot er een winnaar  is.
6° Wanneer een winnaar in de knock out*fase zijn volgende partij niet kan spelen, wordt de kans geboden aan zijn verliezer om door te gaan.
4- HET PROPAGANDATORNOOI “ JEF TORFS “
1° Het tornooi wordt gespeeld over zeven  ronden volgens het Zwitsers systeem
2° Prijzen worden voorzien voor de deelnemers die minimum 5 partijen
hebben gespeeld in dit tornooi.
5-  SNELSCHAAK EN RAPID – TORNOOI
1° In augustus wordt het Snelschaak tornooi  en Rapid tornooi ingericht.
2° Het tempo van het Snelschaaktornooi is 5 min/speler en het  aantal
partijen  is nader te bepalen.
3° Het Rapid tornooi wordt gedurende 3 woensdagen van augustus
gespeeld.
Er worden drie partijen per dag gespeeld met een tempo van 20
minuten. Hier speelt men eveneens volgens het Zwitsers systeem.
6- SIMULTAAN
1°  Hieraan kan enkel deelgenomen worden door aangesloten leden.
2°  Het bestuur beslist welke speler de simultaan zal geven.
3°  De kosten worden gedragen door de club.
4°  In principe kunnen 20 leden deelnemen aan de simultaan.

7-  NEVENTORNOOI

1°  Elk clublid kan deelnemen aan deze competitie.
2°  Start op dezelfde dag als de de Algemene Vergadering en eindigt een week voor
de Algemene Vergadering van het volgende schaakseizoen.
3° Elke speler kan maximum 2x tegen eenzelfde tegenstander spelen. De eerste
partij wordt de kleur geloot, de tweede partij wordt met wisselende kleur
gespeeld.
4°  De spelregels van het Neventornooi worden jaarlijks vóór de start van deze
competitie medegedeeld.  Spelers uit een lagere reeks krijgen een voordeel van
10 minuten per reeksverschil.
5°  Uitslag wordt doorgegeven aan de tornooileider op een uitslagenformulier, met
de duidelijk vermelding van “Neventornooi”.
6°  Er kan slechts 1 match per dag gespeeld worden.
7°  De spelers die aan het neventornooi wensen deel te nemen, melden zich telkens
aan bij de tornooileider of vervanger, die de wedstrijden coördineert.
                                                     -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-