Competities & Tornooien

C – ALGEMEEN REGLEMENT BETREFFENDE  COMPETITIES EN TORNOOIEN
 1°  De vaste activiteiten van de club bestaan tijdens het seizoen normaal uit;
1 – Het clubkampioenschap
2 –  Het  bekertornooi
3 –  Het tornooi “ Jef Torfs “
4 –  Het rapidtornooi
5 –  Snelschaken
6 –  Simultaan schaken
7 – Neventornooi
2°  Behalve wat de rubrieken 4 – 5 – 6 bedraagt het tempo van alle partijen 90 minuten
k.o. per speler.
3°  Wat de beker, het neventornooi en woensdag competitie betreft mag geen enkele speler
2 officiële partijen op één dag betwisten.
4°  Er is algemeen rookverbod behalve in de daarvoor voorziene ruimte.
5°  Na elke gespeelde partij worden de schaakstukken terug op het bord gezet
in de beginstand.
6°  Voor alle andere punten die niet in onderhavig reglement voorzien zijn,
zijn de algemeen heersende spelregels van het FIDE-reglement van kracht.
7°  Door hun deelname verklaren de leden zich akkoord met onderhavig reglement.

a)  HET CLUBKAMPIOENSCHAP:
 1°  De eindstand van de competitie geeft aanleiding tot promotie en degradatie.
2°  Vóór de start van het clubkampioenschap zal het competitiereglement vastgelegd worden.
Het aantal deelnemers per reeks, de competitievorm, het aantal stijgers en dalers
wordt in dit reglement opgenomen.
De competitiemodaliteiten kunnen verschillen per reeks.
De spelleider behoudt de eindbeslissing over de samenstelling van de reeksen.
Hij kan op een gemotiveerde basis een speler in een voor hem geschikte reeks inpassen.
Dit geldt zowel voor een nieuwe of reeds actieve clubspeler.
3°  Nieuwe leden starten in principe in de laagste reeks. Wenst een nieuwe speler
echter onmiddellijk in een hogere reeks te starten, moet hij hiervoor schriftelijk
de toelating vragen aan het bestuur met opgave van redenen, (elo-punten,
resultaten vorige club ….) Het bestuur beslist in welke reeks de nieuwe spelers
mogen opgesteld worden.
4°  Indien een speler zich terugtrekt in de loop van het seizoen of indien hij op het
einde van het seizoen zijn programma slechts gedeeltelijk heeft afgewerkt, worden
de reeds behaalde resultaten behouden van een volledige ronde.
De resterende partijen worden geschrapt. Indien er geen volledige ronde werd
afgewerkt, worden alle reeds geboekte uitslagen geannuleerd en het klassement
zal overeenkomstig worden aangepast. Ongeacht deze terugtrekking al dan niet
definitief is wordt de betrokken speler op het einde van het seizoen als eerste
daler beschouwd.
5°  Voor de scheiding van de spelers die gelijk eindigen: Hier telt eerst het onderlinge
resultaat. Is dit gelijk dan telt het resultaat tegen de eerst geklasseerde speler.
Is dit eveneens gelijk telt het resultaat tegen de tweede, derde enz. tot er
een verschil is.
6°  Een speler die één seizoen inactief is behoudt zijn rechten.
Hij of zij die meerdere seizoenen inactief is, zal aantreden in een lagere reeks dan
deze waarin hij of zij zou gespeeld hebben ware er geen onderbreking geweest.
7°  Na het beëindigen van de partij dient het uitslagbriefje, ingevuld door de winnaar,
bij remise door zwart.
Het briefje moet in de daartoe bestemde bus gedeponeerd te worden.
Bij ontstentenis hiervan wordt de partij als niet   gespeeld beschouwd.
8°  Het clubkampioenschap loopt vanaf de eerste woensdag na het beëindigen van het Tornooi Jef Torfs.
9°  De spelleider maakt half jaarlijks een kalender op waarbij voldoende inhaaldagen
voorzien worden. Als een speler, een door de kalender voorziene partij niet
kan betwisten moet hij dit op voorhand verwittigen op het mededelingsbord of
de spelleider verwittigen, ten laatste dinsdagavond voor 20 uur.
Als men niet verwittigd heeft verliest men met forfait, ook op inhaaldagen.
Achterstallige partijen moeten zo vlug mogelijk gepeeld worden, de spelleider
maakt hiervoor de planning. Ingeval van plots belet op de speeldag zelf
kan men naar het lokaal bellen op het nummer 03/ 321.29.29.
Elke speler kan per ronde uitstel van spelen krijgen, voor zover de speler
gedurende de speelronde nog vrije inhaaldagen heeft.
Zijn de uitstelmogelijkheden opgebruikt dan wordt de partij door hem als verloren
beschouwd bij verwittiging aan de spelleider en als forfait bij niet verwittiging.
Alleen bij gevallen van heirkracht (ziekte, hospitalisatie en ongeval)
kan hiervan nog afgeweken worden.
De eindwinnaar van de eerste reeks wordt op de algemene vergadering als
clubkampioen gehuldigd.
10° Alle geschillen welke zich tijdens de partij zouden kunnen voordoen dienen
onmiddellijk aan de spelleider te worden gemeld die dan als scheidsrechter optreedt
en een beslissing treft.
Indien een speler zich bij de getroffen beslissing niet wenst neer te leggen kan hij
hiertegen schriftelijk beroep aantekenen bij de voorzitter en dit binnen
de acht dagen na de gespeelde partij in kwestie.
De voorzitter legt dan de betwiste partij voor aan het bestuur, dat uiteindelijk
een bindende uitspraak zal doen.
11°  Een speler die meent aanspraak te maken op een bepaald punt van het reglement
moet dit kunnen aantonen met zijn notatieblad. Men is niet verplicht notities te nemen.
12°  De partijen moeten aanvangen uiterlijk om 14:15. Op dat moment mag  de
klok gestart worden. Als de tegenspeler om 14 uur 45 niet aanwezig is hoeft de partij
niet gespeeld te worden maar wordt forfait of verloren gegeven.
13°  De voorlopige rangschikkingen en de vorige week geboekte uitslagen kunnen wekelijks
op het mededelings-bord geraadpleegd worden.
14°  Teneinde een goed spelverloop te verzekeren kan de spelleider ten allen tijd
wijzigingen in de kalender doorvoeren.
15° “ De witspeler beslist waar er gespeeld wordt, indien zwart hier niet mee akkoord kan gaan wint de witspeler met forfait. Er zijn geen voorbehouden plaatsen in ons clublokaal. In geval men niet tot een akkoord komt beslist de tornooileider.

b) HET BEKERTORNOOI
1°  Het tornooi wordt gespeeld  na het beëindigen van het clubkampioenschap.
2°  Er wordt gespeeld met rechtstreekse uitschakeling met nadien voor de verliezers
1 verliesronde.
3°  Het tempo is  net als bij het clubkampioenschap 90 min. KO.
4°  Vóór het begin van de partij wordt de kleur geloot.
5°  In geval van remise wordt er één blitzpartij  (5 min. KO) gespeeld met de
andere  kleur. Indien er nog geen winnaar  is    wordt er verder geblitzt met
wisselende kleur tot er een winnaar  is.

c) HET PROPAGANDATORNOOI “ JEF TORFS “
1°  Op dit tornooi kunnen ook gastspelers uitgenodigd worden.
2°  Het tornooi start  op de eerste woensdag  na de algemene vergadering.
3° Het tornooi wordt gespeeld over acht  ronden volgens het Zwitsers systeem,
waaronder één inhaalronde.

d)  SNELSCHAAK EN RAPID – TORNOOI
 1°  De eerste week van augustus kan men snelschaken,  tempo 5 minuten,
aantal wedstrijden nader te bepalen.
2°  Het rapid tornooi wordt gespeeld op de laatste drie woensdagen van augustus
voor de algemene vergadering. Er worden drie partijen per dag gespeeld
met een tempo van 20 minuten. Hier speelt men eveneens volgens
het Zwitsers systeem.

e) SIMULTAAN
1°  Hieraan kan enkel deelgenomen worden door aangesloten leden.
2°  Het bestuur beslist welke speler de simultaan zal geven.
3°  De kosten worden gedragen door de club.
4°  In principe kunnen 30 leden deelnemen aan de simultaan.

f)  NEVENTORNOOI

  • Elk clublid kan deelnemen aan deze competitie.
  •  Start op dezelfde dag als de inhaaldag van het Tornooi Jef Torfs en eindigt de laatste woensdag vóór de Algemene Vergadering.
  • Elke speler kan maximum 2x tegen eenzelfde tegenstander spelen. De eerste partij wordt de kleur geloot, de tweede partij wordt met wisselende kleur gespeeld.
  • De spelregels van het Neventornooi worden jaarlijks vóór de start van deze competitie medegedeeld.
  • Uitslag wordt doorgegeven aan de tornooileider op een uitslagenformulier, met de duidelijk vermelding van “Neventornooi”.
  • Er kan slechts 1 match per dag gespeeld worden.

De spelers die aan het neventornooi wensen deel te nemen, melden zich telkens aan bij de tornooileider of vervanger, die de wedstrijden coördineert.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-