Algemeen

A – ALGEMEEN:
Update: 06 SEP 2023

1°   De club heeft als naam “ Schaakkring Deurne-Zuid” met  als doel, recreatief
schaken. De club is gevestigd op volgend adres: BOWLING STONES , Boterlaarbaan 575 te 2100 Deurne.

2°   Door het betalen van lidgeld is men automatisch lid en akkoord met de statuten en
reglementen. Het lidgeld dient betaald te zijn vanaf dag 1 na de Algemene Vergadering en voor 21 september van desbetreffende schaakseizoen. Men kan enkel aan de schaakactiviteiten deelnemen wanneer het lidgeld betaald is.

3°   Het lidgeld kan enkel aangepast worden op een algemene vergadering, een wijziging
van het lidgeld moet goedgekeurd worden met een meerderheid van 50 % + 1 stem.

4°   Een lid kan geschorst of ontslagen worden na een grove fout of  wangedrag tijdens
de speeldagen of ontmoetingen met andere clubs. Deze beslissing wordt genomen door
het bestuur met meerderheid van stemmen. De betaalde lidgelden blijven verworven
voor de schaakkring. Spelen voor geld is b.v. een grove fout.

5°   De Schaakkring is NIET MEER verzekerd via de ROYAL ESSO Club tegen B.A.
voor al haar leden.

6°   Onze clubdag is vastgesteld  op woensdagnamiddag.

7°   Het bestuur behoudt zich het recht  voor beslissingen te nemen van inwendige orde,
geen wijzigingen van statuten en reglementen, deze zullen aan de leden voorgelegd
worden op de algemene vergadering en beslist met een meerderheid van
50 % + 1 stem. Volmachten tellen niet en blanco stemmen zijn ongeldig.

8°  Een bijzondere algemene vergadering kan slechts doorgaan wanneer er een petitie
opgestuurd wordt naar de voorzitter waarop minstens 30 % van de leden getekend
hebben. Een ledenlijst kan te allen tijde bekomen worden bij de secretaris.

9°  Een algemene vergadering zal altijd doorgaan ongeacht het aantal aanwezige leden.

10° Voor elke vergadering wordt een agenda opgesteld.

11°  Het schaakseizoen loopt van 1 september tot en met 31 augustus van het
volgend jaar, het boekjaar echter loopt van 1 augustus tot en met 31 juli van het
volgende jaar.

12°  De clubleden kunnen niet verplicht worden aan alle activiteiten deel te nemen maar
eens ingeschreven moeten ze wel de betreffende reglementen volgen.

13°  Verplaatsingskosten buiten Antwerpen voor deelname van clubleden in een
tornooi waarvoor door de club is ingeschreven zijn ten laste van de club en bedragen
0.15 € per km. Ook inschrijvingskosten worden dan door de club betaald.

14°   Alle leden die het clubkampioenschap regelmatig beëindigd hebben krijgen een prijs.  Eventuele prijzen voor de overige competities worden bij de aanvang kenbaar gemaakt.

15°   Jeugdspelers hebben les of speelgelegenheid van 13:00 tot ongeveer 14 uur.

16°  Het bestuur zal minstens 30 dagen voor de algemene vergadering een uitnodiging
met agenda opsturen of afgeven aan ieder lid.

17°  Iedereen kan zich kandidaat stellen voor een vacante functie door, ofwel:
a)  Een e-mail te sturen aan de voorzitter of de secretaris ten minste 5 dagen voor
de algemene vergadering.
b)  Een brief te sturen of afgeven aan de voorzitter  of de secretaris eveneens
ten laatste 5 dagen voor  de algemene vergadering.

18°  De leden en hun eventuele rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van
de vereniging, hebben geen recht op een aandeel in de behaalde winsten en kunnen
geen opbrengsten halen uit de vereniging waardoor zij zich individueel verrijken.
Bij uitreding, uitsluiting of overlijden kunnen zij nooit teruggave of vergoeding
vorderen voor gestorte bijdragen of gedane inbrengen.

19°  Bij ontbinding van de vereniging, om welke reden dan ook, moet het vermogen
van de vereniging worden bestemd tot een doel dat aansluit bij het doel van
de vereniging en mag het niet worden uitgekeerd aan de leden.