Bestuur

SKD-Z 2023-2024 Samenstelling Bestuur

Voorzitter: Leo Geylen
GSM: 0472 38 25 48
E-mail:
leogeylen@hotmail.com

Ondervoorzitter: Luc Van der steen
GSM: 0471 72 11 26
E-mail:
st1tjes@gmail.com

Secretaris: Luc Van der steen
GSM: 0471 72 11 26
E-mail: st1tjes@gmail.com

Penningmeester: Frank Hofman
GSM: 0487 38 82 02

Materiaalverantwoordelijke: Ria Van Tendeloo
GSM: 0477 43 96 42
E-mail: riavantendeloo75@gmail.com

Tornooileider: Chris Denekens
GSM: 0497 37 14 54
E-mail: chris.denekens@telenet.be

Raadslid/Verantwoordelijke RDZ-Ratings: Chris Denekens

Voor info over Schaakkring Deurne-Zuid kan je terecht bij een van deze leden.
Lidgeld:
Seniors:  25 €   (15 € voor leden van KSK Deurne)
Jeugd:     20 €   (10 € voor leden van KSK Deurne)
Rekening nr. BE37 9731 4164 8528 van Schaakkring Deurne-Zuid.
Mededeling: Lid: Naam en voornaam
Lokaal:
BOWLING Stones:
Boterlaarbaan 575,
2100 Deurne.

Tel.: 03 322 63 03
Speelgelegenheid:
Elke woensdag namiddag:
Seniors: 14:00 tot 18:00

– BESTUUR:
Update: 15 maart 2024
1-Algemeen:
1°  Het bestuur bestaat uit minstens 3 leden zijnde: een voorzitter, een secretaris, en een penningmeester en kan uitgebreid worden met een sportleider, een materiaalverantwoordelijke, een ondervoorzitter en een raadslid.
Cumulatie van 2 functie: uitvoering door 1 bestuurslid  is toegestaan.

2°  Een bestuurslid wordt gekozen voor 5 jaar. Elk bestuurslid kan na het einde van zijn mandaat zich weer herkiesbaar stellen.

3°  Indien er door onvoorziene omstandigheden een bestuurslid wegvalt kan en mag het bestuur iemand aanstellen om de vacante functie in te vullen.
Het bestuurslid  “ ad interim” dient op de eerstvolgende algemene vergadering
bevestigd te worden.

4°  In 2007 is de sportleider, in 2008 de penningmeester, in 2009 de materiaalmeester, in 2010 de voorzitter en in 2011 de secretaris verkozen.
Voornoemde functies worden periodiek verkozen.

5°  Het bestuur vergadert wanneer het noodzakelijk is.

2- De voorzitter:
1°  Hij zit elke vergadering voor.
2°  Alle belangrijke briefwisseling moet door de voorzitter ondertekend worden.
3°  In geval van staking van stemmen telt zijn stem dubbel.

3- De secretaris:
1°  Hij vervangt de voorzitter bij zijn afwezigheid.
2°  Hij maakt van elke vergadering een verslag en klasseert deze in een archief
3°  Hij zal elk verslag laten goedkeuren op de volgende vergadering.
4°  Alle briefwisseling zal ook door hem ondertekend worden.
5°  Ook de Binnenkomende en buitengaande briefwisseling wordt in een archief
bewaard.

 4- De penningmeester:
1°  Hij beheert de financiën van de club.
2°  Hij stelt een tweede en een derde  persoon aan die volmacht heeft op de
bankrekening.
3°  Hij noteert alle inkomsten en uitgaven in een kasboek.
4°  Hij deelt op elke vergadering de stand van de rekening mee.
5°  Hij laat op de algemene vergadering de stand van de rekening en het kasboek
controleren door 2 leden die zich vrijwillig aanbieden.

5- De sportleider (Tornooileider):
1°  Hij neemt de verantwoordelijkheid  en de organisatie op zich van elke
sportgebeuren in de schoot van de club.
2°  Hij maakt de indeling van alle reeksen, stelt het aantal inhaaldagen vast.
3°  Hij houdt van elke reeks een klassement bij en hangt de uitslagen op het
mededelingenbord.

6- De materiaalverantwoordelijke:
1°  Hij verzorgt de materialen die eigendom zijn van de club
2°  Hij zal bij eventuele nieuwe aankopen voor offertes zorgen.
3°  Hij heeft het recht en de plicht de leden te wijzen op slecht of misbruik van
het schaakmateriaal.
4°  Hij mag klokken die stuk zijn laten herstellen.
5°  Hij zal op de algemene vergadering een inventaris afgeven van al het materiaal
van de club.
7- De ondervoorzitter:
1°  Hij vervangt eventueel de voorzitter bij diens afwezigheid.
2°  Hij heeft stemrecht op elke bestuursvergadering.
3°  Hij heeft, zolang de waarneming duurt, dezelfde rechten en plichten als de
voorzitter.
4°  Hij kan ten allen tijde zijn functie neerleggen maar moet niet vervangen worden.
5°  De functie van ondervoorzitter wordt eveneens verkozen op een
algemene vergadering.

 8- De raadsleden:
 1°  Deze worden gekozen door de algemene vergadering voor 1 jaar.
2°  Zij hebben eveneens stemrecht op de bestuursvergaderingen.
3°  Het bestuur kan ten allen tijde iemand vragen raadslid te worden.
4° Meedenken over oplossingen bij eventuele problemen.
5° Het bestuur bijstaan bij de organisatie van activiteiten.
6° Opvang van nieuwe jeugdspelers, helpen bij de eventuele opleiding van
de jeugdspelers.