Bestuur

B BESTUUR
 1. a) Algemeen
  1°  Het bestuur bestaat uit minstens 3 leden zijnde: een voorzitter, een secretaris, en een penningmeester en maximum uit 5 leden: zijnde een voorzitter, een secretaris,
  een penningmeester, een sportleider en een  materiaalmeester.
  Cumulatie van 2 functie: uitvoering door 1 bestuurslid  is toegestaan.
  2°  Een bestuurslid wordt gekozen voor 5 jaar. Elk bestuurslid kan na het einde van zijn mandaat zich weer herkiesbaar stellen.
  3°  Indien er door onvoorziene omstandigheden een bestuurslid wegvalt kan en mag het bestuur iemand aanstellen om de vacante functie in te vullen.
  Het bestuurslid  “ ad interim” dient op de eerstvolgende algemene vergadering
  bevestigd te worden.
  4°  In 2007 is de sportleider, in 2008 de penningmeester, in 2009 de materiaalmeester, in 2010 de voorzitter en in 2011 de secretaris verkozen.
  Voornoemde functies worden periodiek verkozen.
  5°   Het bestuur vergadert in principe 1 maal per maand.
 2. b) De voorzitter
  1°  Hij zit elke vergadering voor.
  2°  Alle belangrijke briefwisseling moet door de voorzitter ondertekend worden.
  3°  In geval van staking van stemmen telt zijn stem dubbel.
 3. c) De secretaris
  1°  Hij vervangt de voorzitter bij zijn afwezigheid.
  2°  Hij maakt van elke vergadering een verslag en klasseert deze in een archief
  3°  Hij zal elk verslag laten goedkeuren op de volgende vergadering.
  4°  Alle briefwisseling zal ook door hem ondertekend worden.
  5°  Ook de Binnenkomende en buitengaande briefwisseling wordt in een archief bewaard.
 4. d) De penningmeester
  1°  Hij beheert de financiën van de club.
  2°  Hij stelt een tweede en een derde  persoon aan die volmacht heeft op de bankrekening.
  3°  Hij noteert alle inkomsten en uitgaven in een kasboek.
  4°  Hij deelt op elke vergadering de stand van de rekening mee.
  5°  Hij laat op de algemene vergadering de stand van de rekening en het kasboek
  controleren door 2 leden die zich vrijwillig aanbieden.
 5. e) De sportleider (Tornooileider)
  1
  °  Hij neemt de verantwoordelijkheid  en de organisatie op zich van elke sportgebeuren in de schoot van de club.
  2°  Hij maakt de indeling van alle reeksen, stelt het aantal inhaaldagen vast.
  3°  Hij houdt van elke reeks een klassement bij en hangt de uitslagen op
  het mededelingenbord.
 6. f) De materiaalmeester
  1°  Hij verzorgt de materialen die eigendom zijn van de club
  2°  Hij zal bij eventuele nieuwe aankopen voor offertes zorgen.
  3°  Hij heeft het recht en de plicht de leden te wijzen op slecht of misbruik van
  het schaakmateriaal.
  4°  Hij mag klokken die stuk zijn laten herstellen.
  5°  Hij zal op de algemene vergadering een inventaris afgeven van al het materiaal
  van de club.
 7. g) De ondervoorzitter
  1°  Hij vervangt eventueel de voorzitter bij diens afwezigheid.
  2°  Hij heeft stemrecht op elke bestuursvergadering.
  3°  Hij heeft, zolang de waarneming duurt, dezelfde rechten en plichten als de voorzitter.
  4°  Hij kan ten allen tijde zijn functie neerleggen maar moet niet vervangen worden.
  5°  De functie van ondervoorzitter wordt eveneens verkozen op een
  algemene vergadering.

   8. h- De raadsleden
       1°  Deze worden gekozen door de algemene vergadering voor 1 jaar.
2°  Zij hebben eveneens stemrecht op de bestuursvergaderingen.
3°  Het bestuur kan ten allen tijde iemand vragen raadslid te worden.
4° Meedenken over oplossingen bij eventuele problemen.
5° Het bestuur bijstaan bij de organisatie van activiteiten.
6° Opvang van nieuwe jeugdspelers, helpen bij de eventuele opleiding van de
jeugdspelers.